شرکت پتروشيمی کیمیای پارس خاورمیانهشركت پتروشيمی كيميای پارس خاورميانه

تاريخچه شكل گيری و تصويب

شركت پتروشيمی كيميای پارس خاورميانه (سهامی خاص) با هدف توليد متانول تحت شماره 308393 مورخ 3 مهر 1386 ، در اداره ثبت شركتها و مالكيت صنعتی تهران به ثبت رسيده است. اين شركت براي اجراي طرح متانول به ظرفيت 5000 تن در روز (1650 هزارتن درسال) تاسيس گرديده است. مورخ 1389/8/29 از طریق خرید سهام به پتروفرهنگ واگذار شده است. محصولات و خوراک طرح هدف از اجراي اين طرح توليد متانول به ظرفيت 5000 تن در روز می باشد. كارخانه متانول با استفاده از دانش فنی و تكنولوژی شركت هالدور تاپسو كشور دانمارك در حال ساخت می باشد. روش احداث اين كارخانه با خريد، ساخت و اجراء و راه اندازی به صورت EPCC انتخاب شده است. به منظور هدايت و نظارت بر اجرای طرح تيم پروژه، شامل: دفتر مديريت پروژه، دفتر مهندسی، تيم تداركات، تيم ساخت و نصب در دفتر مرکزی شرکت مستقر شده اند.

جدول سهامداران

ردیف نام سهامداران مالکیت / درصد
۱

شرکت پتروفرهنگ

88

شركت مهرآوران كوی نارون

8.09
۳

شرکت بين المللی پرشين صنعت خاورميانه

1.77
۴

شركت ويژن منابع آتيه

1.44
5

ساير سهامداران

0.61
جمع کل 100

سرمایه شرکت

آخرین افزایش سرمایه معادل 1.213 میلیون ریال بوده که سرمایه ثبتی شرکت را به 4.812.351 میلیون ریال در پایان سال مالی منتهی به 31 شهریور 97 رسانده است.