هیأت مدیره


اعضای هیأت مدیره

سید احمد عظیمی

عضو هیأت مدیره


مصطفی طاهری نجف آبادی

نائب رئیس هیأت مدیره و مدیرعامل


محمد جواد صداقت

رئیس هیأت مدیره


محمدهاشم رکن تهران

عضو هیأت مدیره


محمد کلیایی

عضو هیأت مدیره


سهامداران

ردیف نام سهامدار تعداد سهام درصد سهام
۱

موسسه صندوق ذخیره فرهنگیان

14.999.400.000 99.996
۲

شرکت لیزینگ و رفاه فرهنگیان (سهامی خاص)

150.000 0.001
۳

شرکت سرمایه گذاری سرمایه گستر سهند (سهامی عام)

150.000 0.001
۴

شرکت ساختمانی معلم (سهامی خاص)

150.000 0.001
۵

شرکت سرمایه گذاری فرهنگیان (سهامی خاص)

150.000 0.001

جمع

15.000.000.000 100