هيأت مدیره


اعضای هيأت مدیره

سید احمد عظیمی

عضو هيأت مديره


مصطفی طاهری نجف آبادی

نائب رئيس هيأت مديره و مديرعامل


محمد جواد صداقت

رئيس هيأت مديره


حمید اکبری

عضو هيأت مديره


محمد کلیایی

عضو هيأت مديره


سهامداران

ردیف نام سهامدار تعداد سهام درصد سهام
۱

موسسه صندوق ذخيره فرهنگيان

9.999.600.000 99.996
۲

شركت ليزينگ و رفاه فرهنگيان (سهامی خاص)

100.000 0.001
۳

شركت سرمایه گذاری سرمایه گستر سهند (سهامی عام)

100.000 0.001
۴

شركت ساختمانی معلم (سهامی خاص)

100.000 0.001
۵

شركت سرمايه گذاری فرهنگيان (سهامی خاص)

100.000 0.001

جمع

10.000.000.000 100