هیأت مدیرهاعضای هيأت مدیرهمحمد جواد صداقت

رئیس هیأت مدیره


مرضیه شاهدائی

مدیرعامل و نائب رییس هیات مدیره


محمد کلیایی

عضو هیأت مدیره


علی شریعت

عضو هیأت مدیره


حسین شهریاری

عضو هیأت مدیره