مجموعه فیلم شرکت های زیر مجموعه پتروفرهنگ

بازدید منتخبین هیات امنا صندوق ذخیره از عسلویه

معرفی شرکت پتروفرهنگ

آغاز بهره‌برداری از مجتمع کیمیای پارس خاورمیانه