اسفند 6, 1397
پتروفرهنگ1

پتروفرهنگ به قطب پتروشیمی کشور در تولید متانول تبدیل شد

شرکت پتروفرهنگ با خرید 51 درصد از سهام شرکت انرژی سپهر عملا به یکی از قطب های پتروشیمی کشور و حتی خاورمیانه به ویژه در حوزه تولید متانول تبدیل شد؛