-  جمعه ۲ فروردین ۱۳۹۸
 

سهامداران

ردیف

نام سهامدار

تعداد سهام

درصد سهام

1

موسسه صندوق ذخيره فرهنگيان

2.499.900.000

99/966

2

شركت ليزينگ و رفاه فرهنگيان (سهامي خاص)

25.000

0/001

3

شركت سرمایه گذاری سرمایه گستر سهاند (سهامي عام)

25.000

0/001

4

 شركت ساختماني معلم (سهامي خاص)

 25.000

0/001

5

 شركت سرمايه گذاري فرهنگيان (سهامي خاص)

 25.000

0/001

 

جمع

2.500.000.000

100