-  جمعه ۲ فروردین ۱۳۹۸
 

اعضای هیئات مدیره

ردیف

اعضاء محترم هيأت مديره

نماينده قانوني

سمت

1

شرکت سرمایه گذاری فرهنگیان

جناب آقای محمد جواد صداقت

رئيس هيأت مديره

2

شرکت سرمایه گستر سهند جناب آقای مصطفی طاهری نجف آبادی

نائب رئيس هيأت مديره و مديرعامل

3

شرکت لیزینگ و رفاه فرهنگیان جناب آقای سید احمد عظیمی

عضو هيأت مديره

4

شرکت ساختمانی معلم جناب آقای حمید اکبری

عضو هيأت مديره

5

موسسه صندون ذخیره فرهنگیان جناب آقای محمد کلیایی

عضو هيأت مديره