-  جمعه ۲ فروردین ۱۳۹۸
 

ارزش ها

ارزش­های سازمان پتروفرهنگ تعیین کننده نگرش­ها، رفتار و ویژگی­های انتظاری سازمان از کارکنان است. این ارزش های اصلی روح و نفس شرکت پتروفرهنگ بوده و عبارتست از:

  • صیانت از کرامت جامعه فرهنگی
  • مسئولیت پذیری و پاسخگویی سازمانی
  • صداقت و شفافیت
  • خلاقیت و نوآوری