-  جمعه ۲ فروردین ۱۳۹۸
 

معرفی شرکت های تابعه

با توجه به حجم مشارکت­های "شرکت پتروفرهنگ" در صنعت پتروشیمی و همچنین اقدامات موثری که در این حوزه به انجام رسیده است، فعالیت های این شرکت در حوزه پتروشیمی شامل مجتمع­های در حال بهره ­برداری و طرح های در دست اجراء می باشد.

نام مجتمع

درصد مالکیت پتروفرهنگ

مکان مجتمع

مروارید

%46/55

عسلویه

خراسان

%19

بجنورد

مارون

%1

ماهشهر

کیمیای پارس خاورمیانه

%67

عسلویه

کیان

%40

عسلویه

لاوان

%20

عسلویه

ملامین سپید آریا

%100

چابهار

کیمیا فن آوران ماهشهر

%20

ماهشهر

 

مجتمع های در حال بهره­برداری زیر مجموعه شرکت پتروفرهنگ شامل پتروشیمی مروارید، خراسان و مارون؛ و طرح های در دست اجرای شرکت پتروفرهنگ نیز شامل طرح متانول دوازدهم کیمیای پارس خاورمیانه، الفین دوازدهم کیان، آمونیاک و اوره هشتم لاوان، طرح آمونیاک / متانول شرکت چابهار (ملامین سپیدآریا) و طرح متانول شرکت کیمیا فن آوران ماهشهر می­باشد.