-  جمعه ۲ فروردین ۱۳۹۸

شرکت مهتاب پارسیان

شرکت پتروشیمی مهتاب پارسیان (سهامی خاص) در تاریخ 26/9/1394 به شماره ثبت 1681 و به شناسه ملی 14005475279 و با سرمایه شرکت 10 میلیارد ريال به ثبت رسیده است.

ردیف

اعضاء هيأت مديره

نماينده قانوني

سمت

1

سید احمد عظیمی

شرکت پتروفرهنگ

نائب رئیس هیات مدیره و مدیرعامل

2

حسین محمد زاده

شرکت توسعه صنایع پتروفرهنگ

رئیس هیات مدیره 
3

علی شیرین کار

شرکت پتروشیمی آریا

عضو هیات مدیره

 

محصولات طرح و خوراک مجتمع:

محصولات طرح، با استفاده از خوراک گاز متان (گاز طبیعی) در منطقه ویژه پارسیان  با ویژگیهای زیر خواهد بود:

 

واحد های GTO

ظرفیت تولید (هزارتن در سال)

1-تولید متانول از گاز طبیعی 18.50
2-تولید پروپیلن از متانول 438
3- تولید اتیلن از متانول 278
4- تولید پلی پروپیلن از پروپیلن 300
5- تولید LAO 115
6- تولید EVA 140
7-تولید ایزوپروپانول 60
8- تولید اکریلات ها 701
9- سوپر جاذب 68
10- اکسوالکل 50
11- Fuel oil 37
12-LPG 10
نوع خوراک میزان خوراک
میزان خوراک گاز طبیعی (میلیون نرمال متر مکعب در سال) 1581