-  جمعه ۲ فروردین ۱۳۹۸

پتروشیمی آریا

تاریخچه شرکت:

شرکت در تاريخ 05/08/1392 با نام "شرکت ملامین سپید آریا (سهامي خاص)" تحت شماره1897 در اداره ثبت شرکت‎ها و مالکيت صنعتي معنوی منطقه آزاد چابهار به ثبت رسيده است و در تاریخ 12/03/1394 نام شرکت به پتروشیمی آریا تغییر یافته است و در حال حاضر جزء واحدهای فرعی شرکت پتروفرهنگ می باشد. مرکز اصلی شرکت در چابهار، جاده کنارک، جاده چابهار ایرانشهر، سایت پتروشیمی قطعات شماره 7، 6 ، 5 PT ، قطعه اختصاصی 34 میباشد.

محصولات طرح و خوراک مجتمع

با عنایت به تغییرطرح از متانول آمونیاک به متانول و مطالعات تفضیلی انجام گرفته مقرر گردید که پس از اجراء واحد متانول به میزان 000/650/1 تن در سال به منظور پیشگیری از خام فروشی زنجیر ارزش افزوده ، صنایع پایین دستی

متانول که شامل پلی اتیلن سنگین ، پلی اتیلن سبک ، پلی اتیلن گرید فیلم ، پلی اتیلن با گرید های مختلف توسط شرکت پتروشیمی آریا اجراء شود .

 

  • مشخصات عمومی

ظرفیت واحد:

محصولات

فاز اول

فاز دوم

فاز سوم

متانول

1,650

-

-
پروپیلن

-

400

-

اتیلن

- 250

-

پلی پروپیلن

- -

420

پلی اتیلن - - 300

 

خوراک مجتمع

میزان مصرف

گاز طبیعی 1,425 میلیون نرمال متر مکعب در سال