گالری تصاویر بازدیدهای مدیرعامل پتروفرهنگ

بازدید از شرکت صنایع پتروشیمی خراسان

 

 

بازدید از شرکت صنایع پتروشیمی سبلان

سبلان

 

بازدید از شرکت صنایع پتروشیمی سیراف

 

 

بازدید از شرکت

کیان

 

 

بازدید از شرکت صنایع پتروشیمی مروارید

مروارید

 

بازدید از شرکت صنایع پتروشیمی کیمیا

کیمیا

 

بازدید از شرکت صنایع پتروشیمی دنا

دنا

 

 

جلسات شرکت پترو فرهنگ

لوگو