مدیران شرکت پتروفرهنگ 

علیرضا بابازاده

مدیرعامل


دکتری تخصصی مهندسی انرژی از دانشگاه امیرکبیر
کارشناسی ارشد مهندسی انرژی از دانشگاه امیرکبیر
کارشناسی فیزیک از دانشگاه امیرکبیر

علی معاضدی

مدیر سرمایه‌گذاری


علیرضا مجرد

مدیر نظارت بر بازرگانی


فرید یوسف‌آبادی

سرمایه‌های انسانی


جلیل جلیلی

مدیر امور حقوقی و قراردادها


نقی منافی

امور مجامع و شرکت‌ها


عباس گمار

سرپرست مدیریت نظارت بر طرح و تولید


علی لطفی

مدیر حسابرسی داخلیچارت سازمانی شرکت پتروفرهنگ