مدیران شرکت پتروفرهنگ 

بابازاده

مدیرعامل


کارشناسی مهندسی شیمی دانشگاه شریف
کارشناسی ارشد MBA دانشگاه کلگر کانادا

علی معاضدی

مدیر سرمایه‌گذاری و دستیار ویژه مدیرعامل


علی لطفی

مدیر حسابرسی داخلی


سید دانیال اقوامی

مالی و اقتصادی


فرید یوسف‌آبادی

سرمایه‌های انسانی


بهادر خداخواه

برنامه‌ریزی و توسعه


نقی منافی

امور مجامع و شرکت‌ها


جلیل جلیلی

امور حقوقی و قراردادهاچارت سازمانی شرکت پتروفرهنگ