مدیران شرکت پتروفرهنگ 

علیرضا بابازاده

مدیرعامل


دکتری تخصصی مهندسی انرژی از دانشگاه امیرکبیر
کارشناسی ارشد مهندسی انرژی از دانشگاه امیرکبیر
کارشناسی فیزیک از دانشگاه امیرکبیر

علی معاضدی

مدیر سرمایه‌گذاری و دستیار ویژه مدیرعامل


علی لطفی

مدیر حسابرسی داخلی


سید دانیال اقوامی

مالی و اقتصادی


فرید یوسف‌آبادی

سرمایه‌های انسانی


بهادر خداخواه

برنامه‌ریزی و توسعه


نقی منافی

امور مجامع و شرکت‌ها


جلیل جلیلی

امور حقوقی و قراردادهاچارت سازمانی شرکت پتروفرهنگ