سلبعلی کریمی

معاون نظارت و امور شرکت ها

سوابق تحصیلی:

  • مهندسی مکانیک از دانشگاه صنعت نفت

سوابق اجرایی:

  • مشاور معاون توسعه و مهندسی شرکت ملی نفت ایران و معین طرح های توسعه پارس جنوبی
  • مشاور معاون تولید شرکت ملی نفت ایران
  • مدیر عامل شرکت نفت مناطق مرکزی ایران
  • مدیر عامل شرکت نفت و گاز اروندان ( موسس و بنیانگذار)
  • معاون مدیر عامل مناطق نفت خیر جنوب
  • مدیر طرح توسعه میادین گازی خانگیران/ انار/ کنگان

شماره تماس: 982158119520+