نقی منافی

معاون مالی و تامین منابع

سوابق تحصیلی:

  • کارشناسی ارشد حسابداری دانشگاه تهران
  • کارشناسی حسابداری دانشگاه نفت

سوابق اجرایی:

  • مدیر مالی سازمان گسترش و نوسازی صنایع ایران
  • عضو هیات مدیره شرکت راه‌اندازی و بهره‌برداری صنایع نفت
  • معاون مدیر مالی شرکت مهندسی و ساختمان صنایع نفت
  • رئیس حسابداری پروژه ها و تامین مالی شرکت مهندسی و ساختمان صنایع نفت

شماره تماس: 982158119511+