سامانه بر خط ارتباط پتروفرهنگ

(سباپ)

چنانچه شما از کیفیت ارائه خدمات، رعایت قوانین و مقررات، انجام وظیفه، نحوه رسیدگی و پاسخگویی رضایت نداشته و خواهان رسیدگی هستید، از طریق این سامانه درخواست خود را تنظیم و از روند رسیدگی مطلع شوید.

گزارش

درخواست

درخواست (سباپ)

شناسایی مشکلات و ارائه راهکار:

پیشنهادات و انتقادات

پیشنهادات و انتقادات (سباپ)

شناسایی مشکلات و ارائه راهکار: