سهامداران

موسسه صندوق ذخیره فرهنگیان
تعداد سهام: 34,998,600,000 99.99%
شرکت لیزینگ و رفاه فرهنگیان (سهامی خاص) ( تعداد سهام: 350,000 )
0.001%
شرکت سرمایه گذاری سرمایه گستر سهند (سهامی عام) ( تعداد سهام: 350,000 )
0.001%
شرکت ساختمانی معلم (سهامی خاص) ( تعداد سهام: 350,000 )
0.001%
شرکت سرمایه گذاری فرهنگیان (سهامی خاص) ( تعداد سهام: 350,000 )
0.001%
جمع
تعداد سهام: 35,000,000,000 100%